Kuhn, Gustav, Goldsmiths University of London, United Kingdom