White, Mathew, St Peter’s College, Adelaide, South Australia,, Australia