Smith, Jennifer L., Loyola University Chicago, United States