Bryant, Fred B, Loyola University Chicago, United States